Wokół Enigmy. Od naro­dzin kryp­to­lo­gii mate­ma­tycz­nej i zła­ma­nia szyfrów Enigmy do rewo­lu­cji infor­ma­tycz­nej

W Bramie Pozna­nia odbyła się wczoraj kon­fe­ren­cja naukowa „Wokół Enigmy…“ Orga­ni­za­to­rami wyda­rze­nia byli: Brama Poznań ICHOT, Trakt Kró­­le­w­sko-Cesa­r­ski oraz…

_ Wokół Enigmy. Od naro­dzin kryp­to­lo­gii mate­ma­tycz­nej i zła­ma­nia szyfrów Enigmy do rewo­lu­cji infor­ma­tycz­nej

Byd­goszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie II wojny świa­to­wej

22 paź­dzier­nika 2015 roku w Biblio­tece Głównej Uni­wer­sy­tetu Kazi­mie­rza Wiel­kiego w Byd­gosz­czy odbyła się kon­fe­ren­cja naukowa z okazji Roku Mariana Rejew­skiego pt.…

_ Byd­goszcz jako ośrodek działań wywia­dow­czych w przeded­niu i w trakcie II wojny świa­to­wej