Otwar­cie wystawy ”Marian Rejew­ski – byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log” w Sępól­nie Kra­jeń­skim

Wystawa ”Marian Rejew­ski – byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log”, zor­ga­ni­zo­wana przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­gosz­czy, dotarła do Sępólna Kra­jeń­skiego. Blisko sto…

zobacz więcej Otwar­cie wystawy ”Marian Rejew­ski – byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log” w Sępól­nie Kra­jeń­skim

Pre­zen­ta­cja wystawy „Marian Rejew­ski…“ w auli Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szu­bi­nie

9 kwiet­nia 2013 r. zapre­zen­to­wa­li­śmy wystawę w auli I LO w Szu­bi­nie. Przed­się­wzię­cie przy­go­to­wane we współ­pracy z Filią PBW w Szu­bi­nie oraz Muzeum Wojsk…

zobacz więcej Pre­zen­ta­cja wystawy „Marian Rejew­ski…“ w auli Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szu­bi­nie

Wystawa „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“ w Urzę­dzie Miasta w Byd­gosz­czy

22.10.2012 r. w sali sesyj­nej Urzędu Miasta Byd­gosz­czy odbyła się uro­czy­stość otwar­cia wystawy przy­go­to­wa­nej przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana…

zobacz więcej Wystawa „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“ w Urzę­dzie Miasta w Byd­gosz­czy

Naj­wyż­sze odzna­cze­nie ame­ry­kań­skiego wywiadu - Knowl­ton Award - dla Mariana Rejew­skiego

Medal Knowl­tona przy­znała pośmiert­nie Maria­nowi Rejew­skiemu kapi­tuła Związku Kor­pu­sów Wywiadu Woj­sko­wego USA na wniosek Kontr­wy­wiadu Dowództw Sojusz­ni­czych NATO. Odzna­cze­nie ode­brała…

zobacz więcej Naj­wyż­sze odzna­cze­nie ame­ry­kań­skiego wywiadu - Knowl­ton Award - dla Mariana Rejew­skiego