Krzyż Zasługi

Złoty Krzyż Zasługi

W 1938 roku Marian Rejew­ski odzna­czony został Złotym Krzyżem Zasługi za roz­wią­za­nie tajem­nicy Enigmy. Nadał go Pre­zy­dent RP Ignacy Mościcki na wniosek prezesa Rady Mini­strów Feli­cjana Sławoja Skład­kow­skiego.

Usta­no­wiony w 1923 r. Krzyż Zasługi mogą otrzy­mać osoby, które poło­żyły zasługi dla państwa lub oby­wa­teli speł­nia­jąc czyny prze­kra­cza­jące zakres ich zwy­kłych obo­wiąz­ków, a przy­no­szące znaczną korzyść państwu lub oby­wa­te­lom (Ustawa z dnia 23 czerwca 1923 r. o usta­no­wie­niu „Krzyża Zasługi“).

Krzyż Zasługi z Mie­czami

Srebrny Krzyż Zasługi z Mie­czami

W 1945 roku Marian Rejew­ski otrzy­mał wojenne odzna­cze­nie pań­stwowe, usta­no­wione dekre­tem Pre­zy­denta RP na uchodź­stwie w Lon­dy­nie w 1942 roku (zmie­nia­ją­cym ustawę z 23 czerwca 1923 r.).

War Medal 1939-1945

War Medal 1939 – 1945

Odzna­cze­nia przy­zna­nego przez władze bry­tyj­skie w 1948 roku Marian Rejew­ski nie zdołał nigdy odebrać. W muzeum Lan­ca­ster House w Lon­dy­nie 4 lipca 2005 r. odzna­cze­nie wręczył córce kryp­to­loga, Janinie Syl­we­strzak, szef Sztabu Obrony Naro­do­wej gen. sir Michael Walker.

Krzyż Ofi­cer­ski Orderu Odro­dze­nia Polski

Krzyż Ofi­cer­ski Orderu Odro­dze­nia Polski

29 listo­pada 1978 roku Rada Państwa nadała Maria­nowi Rejew­skiemu Krzyż Ofi­cer­ski Orderu Odro­dze­nia Polski. Deko­ra­cja odzna­cze­niem odbyła się 12 grudnia 1978 roku w Mini­ster­stwie do Spraw Kom­ba­tan­tów.

Srebrny medal „Za zasługi dla obron­no­ści kraju“

Medal „Za zasługi dla obron­no­ści kraju“

W maju 1979 roku mini­ster obrony nadał Maria­nowi Rejew­skiemu odzna­cze­nie woj­skowe usta­no­wione przez Sejm ustawą z dnia 21 kwiet­nia 1966 r.

Krzyż Wielki Orderu Odro­dze­nia Polski

Krzyż Wielki Orderu Odro­dze­nia Polski

Posta­no­wie­niem Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Alek­san­dra Kwa­śniew­skiego z dnia 14 lutego 2000 roku Marian Rejew­ski został pośmiert­nie odzna­czony Orderem Polonia Resti­tuta w uznaniu wybit­nych zasług dla Rze­czy­po­spo­li­tej (Posta­no­wie­nie Pre­zy­denta RP).

Knowl­ton Award

Knowl­ton Award

Medal Knowl­tona przy­znała pośmiert­nie Maria­nowi Rejew­skiemu kapi­tuła Związku Kor­pu­sów Wywiadu Woj­sko­wego USA na wniosek Kontr­wy­wiadu Dowództw Sojusz­ni­czych NATO. Odzna­cze­nie ode­brała córka kryp­to­loga Janina Syl­we­strzak podczas uro­czy­sto­ści zor­ga­ni­zo­wa­nej 4 wrze­śnia 2012 r. w Centrum Szko­le­nia Sił Połą­czo­nych NATO w Byd­gosz­czy. Medal Knowl­tona jest przy­zna­wany od 1995 roku przez US Army Mili­tary Intel­li­gence Corps Asso­cia­tion w celu wyróż­nie­nia osób, które wniosły zna­czący wkład w osią­gnię­cia i sukcesy Wywiadu Woj­sko­wego. (Cere­mo­nia w CSSP NATO w Byd­gosz­czy)