Mennica Pań­stwowa wybiła medal oko­licz­no­ściowy z okazji 100. rocz­nicy urodzin Mariana Rejew­skiego w 2005 roku.

Awers: Popier­sie męż­czy­zny na wprost. Obok napis BYD­GOSZCZ 1905-2005 oraz fak­sy­mile podpisu.

Rewers: Na górze herb Byd­gosz­czy. Poniżej inskryp­cja rocz­ni­cowa: 100. rocz­nica urodzin Mariana Rejew­skiego, byd­gosz­cza­nina, wybit­nego mate­ma­tyka, genial­nego kryp­to­loga, pogromcy Enigmy.


Żeton oko­licz­no­ściowy wybity z okazji kon­fe­ren­cji nauko­wej w Byd­gosz­czy upa­mięt­nia­ją­cej 65. rocz­nicę prze­ka­za­nia alian­tom wyników prac nad roz­szy­fro­wa­niem Enigmy.

Awers: Napis Tajem­nice ENIGMY 1939 2004.

Rewers: Na górze herb Byd­gosz­czy. Poniżej inskryp­cja rocz­ni­cowa: 65. rocz­nica prze­ka­za­nia Enigmy przez polski wywiad Pań­stwom Sprzy­mie­rzo­nym. Byd­goszcz 9-10 listo­pada 2004.


W 2010 roku Ryszard Mirow­ski, meda­lier i kon­ser­wa­tor dzieł sztuki, zapro­jek­to­wał medal o śred­nicy 93 mm „Zła­ma­nie Enigmy Pamię­tajmy“, wyko­nany z mosią­dzu paty­no­wa­nego.

Awers: Po lewej stronie pię­cio­li­te­rowe ciągi znaków two­rzące kryp­to­gram. Po prawej - upo­rząd­ko­wany alfa­be­tycz­nie szereg liter.

Rewers: Napis ENIGMA prze­dzie­lony nazwi­skami - Marian Rejew­ski, Jerzy Różycki, Henryk Zygal­ski.


Medal oko­licz­no­ściowy wybity z okazji 75. rocz­nicy prze­ka­za­nia alian­tom przez polski wywiad doku­men­ta­cji Enigmy.

Awers: Na górze daty 1939-2014. W środku maszyna szy­fru­jąca Enigma i nazwi­ska M. Rejew­ski, H. Zygal­ski, J. Różycki. U dołu napis 75 ANNI­VER­SARY.

Rewers: Na górze logo Agencji Wywiadu, poniżej logo GCHQ (Govern­ment Com­mu­ni­ca­tions Headqu­ar­ters) oraz logo Direc­tion Générale de la Sécu­rité Extérieure.