W 2017 roku ukazało się drugie, popra­wione, wydanie komiksu „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy“ na zle­ce­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego.


Insty­tut Pamięci Naro­do­wej wydał w grudniu 2015 r. bro­szurę „Marian Rejew­ski (1905-1980)“ z serii „Patroni Naszych Ulic“. Autor tekstu: Krzysz­tof Osiński, redak­cja: Mał­go­rzata Strasz.


Publi­ka­cja dla młodego czy­tel­nika „Marian Rejew­ski - pogromca Enigmy“ w krótki sposób zazna­ja­mia z losami i doko­na­niami kryp­to­loga. Zawiera również obszerne kalen­da­rium doty­czące losów Rejew­skiego na tle wyda­rzeń zwią­za­nych z maszyną szy­fru­jącą Enigma. Insty­tu­cja spraw­cza: Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzic­twa Oświaty, listo­pad 2015 r.


Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Muzeum Okrę­go­wego im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­gosz­czy wydało w listo­pa­dzie 2015 roku komiks w for­ma­cie 21 x 29,5 cm. Sce­na­riusz: Maciej Jasiń­ski, rysunki: Jacek Michal­ski.


Błażej Dąb­kow­ski pisze w Naszej Histo­rii o tym, że przy­jaźń i praca trójki mate­ma­ty­ków zaczęła się na Uni­wer­sy­te­cie Poznań­skim, a gdyby nie Marian Rejew­ski, Jerzy Różycki i Henryk Zygal­ski wojna trwa­łaby pewnie kilka lat dłużej i zgi­nę­łoby w niej kilka milio­nów ludzi więcej.


W mie­sięcz­niku Nasza Histo­ria ukazał się tekst Hanki Sowiń­skiej pt. Rejew­ski, Żychoń, bracia Gacowie. Byd­goszcz stolicą pol­skiego wywiadu.


Mie­sięcz­nik Mate­ma­tyka, prze­zna­czony dla nauczy­cieli różnych typów szkół i wszyst­kich pozio­mów naucza­nia, zamie­ścił artykuł płk. Jerzego Lelwica Marian Rejew­ski (1905-1980) - pogromca Enigmy.


W perio­dyku wyda­wa­nym przez The Mathe­ma­ti­cal Asso­cia­tion of America zamiesz­czono inte­re­su­jący artykuł Chrisa Chri­sten­sena z Uni­wer­sy­tetu Nortern Ken­tucky pt. Polish Mathe­ma­ti­cians Finding Pat­terns in Enigma Mes­sa­ges. Autor tak zaczął swoją pracę:

Jest to opo­wieść o hero­sach. Boha­te­rami opo­wie­ści są trzej polscy mate­ma­tycy, którzy w dzie­sięć lat przed wybu­chem II wojny świa­to­wej złamali kod nie­miec­kiej Enigmy. Rzadko się zdarza, że mate­ma­tycy stają się boha­te­rami opo­wie­ści, a jeszcze rza­dziej, że stają się oni boha­te­rami dlatego, że są mate­ma­ty­kami. Ostat­nie zdanie zaczerp­nięte jest z powie­ści Enigma Roberta Harrisa.

Artykuł zawiera opis dzia­ła­nia maszyny szy­fru­ją­cej. Autor przy­ta­cza również teorie mate­ma­tyczne, które Marian Rejew­ski wyko­rzy­stał do zła­ma­nia kodu oraz pre­zen­tuje etapy pracy genial­nego kryp­to­loga. Nie zabra­kło również faktów z życia trójki pol­skich mate­ma­ty­ków.

Cały artykuł w języku angiel­skim jest dostępny na stronie www​.mate​ma​tik​si​der​.dk.


Kwar­tal­nik naukowy poświę­cony pol­skiej i powszech­nej histo­rii woj­sko­wej Prze­gląd Histo­ryczno-Woj­skowy, wyda­wany przez Woj­skowe Biuro Badań Histo­rycz­nych Woj­sko­wego Centrum Edu­ka­cji Oby­wa­tel­skiej MON poświę­cił Maria­nowi Rejew­skiemu numer spe­cjalny z okazji 100. rocz­nicy urodzin kryp­to­loga.