Reje­viana - wszystko to, co dotyczy życia i dokonań Mariana Rejew­skiego, w tym przed­mioty zwią­zane z nim lub upa­mięt­nia­jące jego osią­gnię­cia.