Naro­dowy Bank Polski uczcił 75. rocz­nicę zła­ma­nia szyfru Enigmy poprzez wpro­wa­dze­nie do obiegu 21 marca 2007 r. trzech monet o nomi­na­łach:

  • 100 zł – wyko­naną stem­plem lustrza­nym w złocie,
  • 10 zł – wyko­naną stem­plem lustrza­nym w srebrze,
  • 2 zł – wyko­naną stem­plem zwykłym w stopie Nordic Gold.

Monety zapro­jek­to­wała Ewa Tyc-Kar­piń­ska.

Awers: Cen­tral­nie, wize­ru­nek orła usta­lony dla godła Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej. W tle tabele lite­rowe oraz kon­tu­rowo zazna­czony ideowy schemat dzia­ła­nia maszyny szy­fru­ją­cej Enigma. W otoku napis: RZECZ­PO­SPO­LITA POLSKA, ozna­cze­nie roku emisji: 2007 oraz napis: 100 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy wkom­po­no­wany w tabele lite­rowe.

Rewers: Z lewej i z prawej strony sty­li­zo­wane żarówki z maszyny szy­fru­ją­cej Enigma. Wokół nich dwa zbiory okręgów odzwier­cie­dla­ją­cych pro­mie­nie światła. U góry w trzech rzędach litery alfa­betu połą­czone liniami z dwoma rzędami liter znaj­du­ją­cymi się poniżej. Pod żarów­kami napis: 75. ROCZ­NICA ZŁA­MA­NIA SZYFRU ENIGMY.


Awers: Wize­ru­nek orła usta­lony dla godła Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, nad orłem napis: RZECZ­PO­SPO­LITA POLSKA. W tle sty­li­zo­wany schemat dzia­ła­nia maszyny szy­fru­ją­cej Enigma oraz wyła­nia­jący się z kom­po­zy­cji linii sty­li­zo­wany napis: ENIGMA. Pod sche­ma­tem z lewej strony ozna­cze­nie roku emisji: 2007. U dołu napis: 10 ZŁ. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Umowny labi­rynt połą­czeń nawią­zu­jący do dzia­ła­nia maszyny szy­fru­ją­cej Enigma. W środku napis: ENIGMA. Pod nim napis: 1932 odwró­cony o 180 stopni. W otoku napis: 75. ROCZ­NICA ZŁA­MA­NIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: napis MARIAN REJEW­SKI, HENRYK ZYGAL­SKI, JERZY RÓŻYCKI, roz­dzie­lony gwiazd­kami.


Awers: Wize­ru­nek orła usta­lony dla godła Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, po bokach orła ozna­cze­nie roku emisji: 20-07, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZ­PO­SPO­LITA POLSKA, poprze­dzony oraz zakoń­czony sze­ścioma pereł­kami. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Sty­li­zo­wane koło wirnika szy­fru­ją­cego Enigmy. Na obwo­dzie w kółkach napis: REJEW­SKI RÓŻYCKI ZYGAL­SKI. Wokół środka napis: 75. ROCZ­NICA ZŁA­MA­NIA SZYFRU ENIGMY.

Na boku: Ośmio­krot­nie powtó­rzony napis: NBP, co drugi odwró­cony o 180 stopni, roz­dzie­lony gwiazd­kami.

Żródło: http://​www​.nbp​.pl