Witryna gro­ma­dzi infor­ma­cje doty­czące życia i dokonań Mariana Rejew­skiego, a także promuje dzia­ła­nia osób i insty­tu­cji na rzecz zacho­wa­nia pamięci o tym wybit­nym byd­gosz­cza­ni­nie. Zare­je­stro­wani użyt­kow­nicy mogą publi­ko­wać arty­kuły.

Stronę pro­wa­dzi Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­gosz­czy i sto­wa­rzy­sze­nie Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzic­twa Oświaty.

Kontakt: kpcdo.byd @ gmail​.com (bez spacji)