OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ POD­STA­WO­WYCH:
MARIAN REJEW­SKI: MATE­MA­TYKKRYP­TO­LOGBYD­GOSZ­CZY

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­gosz­czy zapra­sza uczniów klas 1-6 szkół pod­sta­wo­wych do udziału w zaję­ciach z edu­ka­cji regio­nal­nej „Marian Rejew­ski – mate­ma­tyk i kryp­to­log z Byd­gosz­czy”.

Celem zajęć jest:

  • popu­la­ry­za­cja w śro­do­wi­sku postaci Mariana Rejew­skiego,
  • zwró­ce­nie uwagi na zna­cze­nie zła­ma­nia kodu Enigmy,
  • budze­nie dumy z przy­na­leż­no­ści do regionu, z której pocho­dzi wybitny rodak: mate­ma­tyk, kryp­to­log,
  • kształ­to­wa­nie postaw oby­wa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wa­nie histo­rii wła­snego narodu,
  • wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli w reali­za­cji edu­ka­cji regio­nal­nej.

Program każdego spo­tka­nia prze­wi­duje:

  • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek pol­skiej histo­rii,
  • zajęcia pla­styczne - wyko­na­nie ilu­stra­cji lub innej pracy zwią­za­nej z tematem,
  • krótka pre­zen­ta­cja zwią­zana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20-25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Mał­go­rzata Tyczyń­ska
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
85-094 Byd­goszcz
tel. 52 341-30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl