Selek­tywne zesta­wie­nie biblio­gra­ficzne wydaw­nictw zwar­tych, arty­ku­łów z cza­so­pism i doku­men­tów audio­wi­zu­al­nych dostęp­nych w Peda­go­gicz­nej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Byd­gosz­czy

WYDAW­NIC­TWA ZWARTE

Marian Rejew­ski - pogromca ENIGMY / Zdzi­sław J. Kapera. - Kraków; Mogi­lany : The Enigma Press, 2005. - 96 s.

Sygna­tury: PBWBY 153771 p/94(438)A/Z

Zawiera: 1. Zamiast wstępu. 2. Podzię­ko­wa­nia. 3.Ujawnienie Enigmy i jej zna­cze­nie w II wojnie świa­to­wej. 4. Marian Adam Rejew­ski (1905 – 1980). 5. Przy­pisy do bio­gramu. 6. Biblio­gra­fia.

Marian Rejew­ski 1905-1980 : życie Enigmą pisane / wstęp Zbi­gniew Brze­ziń­ski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Byd­goszcz : Urząd Miasta, 2005. - 288 s.

Sygna­tury: PBWBY M 153791, 153870 p/94(438)A/Z

Zawiera: Jan Nowak – Jezio­rań­ski. prof. Zbi­gniew Brze­ziń­ski, Nie­znani zwy­cięzcy. Jan Mokrzycki. Hanka Sowiń­ska, Życie Enigmą zna­czone. ppłk. rez. mgr Jerzy Lelwic, Marian Rejew­ski – byd­gosz­cza­nin, który pomógł alian­tom wygrać wojnę. Mavies Batey, Marian i Lilly. prof. Woj­ciech Polak, Dzia­ła­nia władz bez­pie­czeń­stwa PRL wobec Mariana Rejew­skiego. dr Tomasz Chin­ciń­ski, Kryp­to­nim „Tar­go­wica” – aparat bez­pie­czeń­stwa Polski Ludowej wobec ofi­ce­rów wywiadu II Rze­czy­po­spo­li­tej. dr Jan Sta­ni­sław Cie­cha­now­ski, Polski wkład w zła­ma­nie nie­miec­kiej maszyny szy­fru­ją­cej Enigma. dr Prze­my­sław Olszow­ski, Oddział II Sztabu Głów­nego Wojska Pol­skiego – orga­ni­za­cja i funk­cjo­no­wa­nie służby infor­ma­cyjno – wywia­dow­czej II Rze­czy­po­spo­li­tej. dr Grze­gorz Nowik, Polski radio­wy­wiad w latach 1918 – 1920. prof. Jan Cie­cha­now­ski, Polsko – bry­tyj­ska współ­praca wywia­dow­cza w czasie drugiej wojny świa­to­wej: zasady, prze­bieg i wyniki. Eugenia Maresch, Kom­pa­nia Radio­wy­wia­dow­cza w Angli. dr Jacek Tebinki, Relacja byłego szefa pol­skiego wywiadu o zła­ma­niu Enigmy z 31 V 1974 roku. Dr Jan Sta­ni­sław Cie­cha­now­ski, Eugenia Maresch, Prze­ka­za­nie Enigmy alian­tom. Pyry, lipiec 1939 r. Nowe doku­menty z archi­wów bry­tyj­skich. dr David Kahn, Kryp­to­ana­liza w bitwie o Atlan­tyk. Byd­go­ska kon­fe­ren­cja „Tajem­nice Enigmy”, 9-10 listo­pada 2004 r. Kalen­da­rium.

Tajem­nice Enigmy 1939-2004 : 65 rocz­nica prze­ka­za­nia Enigmy przez polski wywiad Pań­stwom Sprzy­mie­rzo­nym. - Byd­goszcz : [Urząd Miasta], [2004]. - [22] s.

Sygna­tury PBWBY 153790 p /94(438)A/Z

Zawiera: Zagadka Enigmy. Teczka figu­ranta. Hasło „Enigma” Bry­tyj­ski film o zdrajcy.

Sekret Enigmy / Sta­ni­sław Strumph Wojt­kie­wicz. - War­szawa : „Iskry“, 1978. - 157, [3] s.

Sygna­tury PBWBY M 72772

Zawiera: Tu – praca i skrom­ność, tam – blaga. Marsz w histo­rię. Zapro­sze­nie do War­szawy. Polska Enigma. Ocalić myśli. „Żółte kartki”. Ultra, córka pol­skiej Enigmy. Szy­frowe poje­dynki. Zaglą­da­jąc w karty.

W kręgu Enigmy / Wła­dy­sław Koza­czuk. - War­szawa : „Książka i Wiedza“, 1979. - 406, [5] s.

Sygna­tury PBWBY M 80683, M 81584

Zawiera: Zamiast wstępu. Alche­mia (ukry­tego) słowa. Kurs szy­frowy w Pozna­niu. Kod morski – szyfr maszy­nowy. Enigma – Made in Poland. Poje­dy­nek pol­skiego BS 4 z hitle­row­skim Chi – Dienst. Bomba kryp­to­lo­giczna –ostat­nie mie­siące pokoju. Wojna i ewa­ku­acja. W ośrodku „Bruno” pod Paryżem. W szer­szym kręgu Enigmy. Ude­rze­nie wojsk nie­miec­kich na Francję. W tajnym ośrodku „Cadix”. Trzecia zmiana szta­fety: Ultra. Plan Attyla i roz­wią­za­nie „Cadix”. Hisz­pań­skie inter­mezzo. Wia­do­mo­ści o nie­przy­ja­cielu. Enigma w wojnie mor­skiej. Finał batalii szyfrów. Parę spraw gra­ni­czą­cych z „cudem”. Ludzie i kom­pu­tery. Aneks. Marian Rejew­ski. Mate­ma­tyczne pod­stawy roz­wią­za­nia nie­miec­kiego szyfru maszy­no­wego „Enigma”. Waż­niej­sze źródła i opra­co­wa­nia. Indeks nazwisk.

Wspo­mnie­nia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głów­nego w latach 1930-1945 / Marian Rejew­ski ; Uni­wer­sy­tet im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu. - Poznań : Wydaw­nic­two Naukowe Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza, 2011. - 158, [18], 157, [1] s.

Sygna­tury PBWBY p 154703/94(438)A/Z, M 154704

Zawiera: Wspo­mnie­nia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głów­nego Wojska Pol­skiego w latach 1930-1945. Wstęp. Praca w Eks­po­zy­tu­rze w Pozna­niu. Początki pracy w Sztabie. Maszyna Enigma. Odtwa­rza­nie kluczy depesz. Maszyna Enigma. Opis. Teoria per­mu­ta­cji. Odtwo­rze­nie połą­czeń bęben­ków. Odtwa­rza­nie kluczy dnia. Eks­plo­ata­cja maszyny Enigma w Kraju i na Zacho­dzie. Praca we Francji w warun­kach kon­spi­ra­cyj­nych. Praca w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Zakoń­cze­nie. Uzu­peł­nie­nie.

Zła­ma­nie enigmy : histo­ria Mariana Rejew­skiego / Leszek Gra­lew­ski. - Toruń : Wydaw­nic­two Adam Mar­sza­łek, cop. 2009. - 192 s.

Sygna­tury PBWBY p 158016/94(438)A/Z, M 158017

Enigma /Hugh Sebag-Mon­te­fiore ; z ang. przeł. Maciej Anto­sie­wicz. - War­szawa : Świat Książki, 2010. - 431, [1] s., [16] s.

Sygna­tury: PBWBY p 154241 /94(438)A/Z

Tajem­nice Blet­chley Park : kulisy łamania szyfrów Enigmy / Sinc­lair McKay ; [przekł. Barbara Gutow­ska-Nowak]. - War­szawa : Muza, 2013. - 392, [2] s., [6] s. tabl.

Sygna­tury: PBWBY 157917

Enigma : bliżej prawdy / Marek Grajek. - Wyd. 1. popr. (dodr.). - Poznań : Dom Wydaw­ni­czy Rebis, 2010. - 691, [1] s., [8] s. tabl.

Sygna­tury: PBWBY M 154240

Marjan Rejew­ski 1905-1980 : living with the enigma secret / [introd. Zbi­gniew Brze­ziń­ski ; ed. team: Jan Sta­ni­sław Cie­cha­now­ski et al. ; transl. by Antoni Boh­da­no­wicz, Witold Zbi­ro­how­ski-Kościa]. - Byd­goszcz : Wydaw­nic­two Tekst, 2009. - 288 s.

Sygna­tury: M 161891

ARTY­KUŁY Z CZA­SO­PISM

Marian Rejew­ski w optyce władz bez­pie­czeń­stwa PRL / Marian Polak // Czasy Nowo­żytne. - 2005, nr 18-19, s. 118-127 online

Marian Rejew­ski (1905-1980) - pogromca Enigmy / Jerzy Lelwic // Mate­ma­tyka. - 2011, nr 10, s. 3-11

Tajem­nice szyfrów Cz. 1, Polacy prze­ciwko Enigmie / Marek Grajek ; rozm. przepr. Bogu­sław Kubisz, oprac. Joanna Bartołd // Mówią Wieki. - 2014, nr 12, s. 45-49

Tajem­nice szyfrów Cz. 2, Wojna kryp­to­lo­gów / Marek Grajek ; rozm. przepr. Bogu­sław Kubisz, oprac. Joanna Bartołd // Mówią Wieki. - 2015, nr 1, s. 36-39

Zanim było Blet­chley Park / Kata­rzyna Dzierz­bicka // Pamięć.pl. - 2015, nr 7-8, s. 96-100 online

DOKU­MENTY AUDIO­WI­ZU­ALNE

Tajem­nica Enigmy. Odc. 1-8 [Film] / scen. Sta­ni­sław Strumph Wojt­kie­wicz, Roman Wion­czek ; reż. Roman Wion­czek. - War­szawa : Tele­wi­zja Polska, cop. 2009. - 2 dyski optyczne (323 min)

Sygna­tury PBWBY Og 266-267 DVD