W paź­dzier­niku 2012 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­gosz­czy roz­po­częła reali­za­cję pro­jektu o Maria­nie Rejew­skim, jego doko­na­niach i zna­cze­niu zła­ma­nia szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkry­cie dla losów II wojny świa­to­wej. Skie­ro­wany jest on do uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia edu­ka­cyjne o cha­rak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym z wyko­rzy­sta­niem środków mul­ti­me­dial­nych, w czasie których ucznio­wie zapo­znają się z życiem oraz dzia­łal­no­ścią znanego byd­gosz­cza­nina, jego doko­na­niami na polu mate­ma­tyki oraz kryp­to­lo­gii.
W trakcie zajęć pre­zen­to­wana jest również replika nie­miec­kiej maszyny szy­fru­ją­cej „Enigma”, a mło­dzież ma okazję zapo­znać się ze sto­so­wa­nymi w niej taj­ni­kami szy­fro­wa­nia maszy­no­wego oraz prze­ćwi­czyć przy pomocy spe­cjal­nego pro­gramu kom­pu­te­ro­wego szy­fro­wa­nie wia­do­mo­ści z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach pro­jektu i reali­zo­wa­nych lekcji pre­zen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“ zor­ga­ni­zo­waną z okazji 80. rocz­nicy zła­ma­nia Enigmy przez tego wybit­nego mate­ma­tyka i genial­nego kryp­to­loga, który urodził się w Byd­gosz­czy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powró­cił z tułaczki na obczyź­nie po zakoń­cze­niu wojny.

Częstym gościem bio­rą­cym udział w reali­zo­wa­nych lek­cjach jest płk. Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Byd­gosz­czy, który wygła­sza przy tej okazji pre­lek­cję na temat życia i dzia­łal­no­ści Mariana Rejew­skiego oraz opo­wiada o histo­rii zła­ma­nia kodu szy­fru­ją­cego maszyny.

Cele zajęć:

  • Budo­wa­nie własnej toż­sa­mo­ści młodego poko­le­nia.
  • Pro­mo­wa­nie postaw patrio­tycz­nych wśród mło­dzieży.
  • Roz­bu­dza­nie pasji mate­ma­tycz­nych uczniów poprzez przy­bli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowo­cze­snej mate­ma­tyki.
  • Roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wań histo­rycz­nych poprzez pro­pa­go­wa­nie wpływu zła­ma­nia szyfru Enigmy na losy II wojny świa­to­wej.
  • Wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli poprzez pro­wa­dze­nie zajęć edu­ka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakre­sie edu­ka­cji regio­nal­nej.
  • Pro­mo­wa­nie książek o Maria­nie Rejew­skim oraz pozo­sta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w śro­do­wi­sku.

KONTAKT:

Muzeum Oświaty
85-094 Byd­goszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 052 342-65-90