#zostańw­domu i zain­te­re­suj się Enigmą

W ramach akcji #zostańw­domu i #M2WSwirtualnie Muzeum II Wojny Świa­to­wej pro­po­nuje, aby zain­te­re­so­wać się polskim wkładem w zła­ma­nie szyfru Enigmy. Na stronie inter­ne­to­wej znaj­dzie­cie również zeszyt ćwiczeń z wieloma łami­głów­kami do samo­dziel­nego roz­wią­za­nia.