Jubi­le­uszowy turniej sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

- Bardzo dzię­ku­jemy, tu jest coś więcej, coś ponad, to tutaj czuć, byliśmy pierw­szy raz, ale na pewno przy­je­dziemy za rok - tak mama i babcia jednego z uczest­ni­ków pod­su­mo­wały X Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego, który roze­grano w sobotę 22.02.2020 roku.

Taka nagroda moty­wuje nas do jeszcze więk­szej pracy i kon­ty­nu­acji dzieła. Magiczna była nie tylko data imprezy, której suma cyfr wynosi 10, liczba uczest­niów - 64 - dokład­nie tyle, ile jest pól na sza­chow­nicy, ale nade wszystko atmos­fera. Gry każdej z 7 rund odby­wały się w ciszy i sku­pie­niu. Emocje były jednak wyczu­walne, zarówno wśród zawod­ni­ków jak i ich rodzi­ców. Opadły dopiero podczas sym­pa­tycz­nej cere­mo­nii pod­su­mo­wa­nia i roz­da­nia nagród.

W tur­nieju udział wzięli zawod­nicy z woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego ze szkół pod­sta­wo­wych z Byd­gosz­czy, Torunia, Żnina, Niemcza, Osiel­ska, Chrza­nowa i Łochowa. Roz­po­czę­li­śmy od wspo­mnień dzie­się­cio­le­cia tur­nieju w pre­zen­ta­cji przy­go­to­wa­nej przez Jolantę Wiśniew­ską-Nowak przy­bli­ża­ją­cej życie Mariana Rejew­skiego i zebra­nych zdjęć od pierw­szego do dzie­wią­tego tur­nieju. Rozalia Szał­kow­ska uczen­nica kl. 8b naszej szkoły uświet­niła tę chwilę swoim pięknym śpiewem wyci­sza­jąc jeszcze emocje sza­chi­stów. Czekała nas jeszcze jedna nie­spo­dzianka – WIELKI TORT z okazji jubi­le­uszu naszego tur­nieju. Z tymi prze­ży­ciami przy­szło naszym młodym sza­chi­stom zasiąść do partii sza­cho­wych. Bój się toczył duży przez całe 7 partii, a na każdą potyczkę sza­chową prze­zna­czone było tylko 10 minut dla każdego zawod­nika. Jak zawsze nad spraw­nym prze­bie­giem tur­nieju, jak co roku już od 10 lat, czuwali doświad­czeni sędzio­wie: Andrzej Kar­piń­ski, Mariusz Stoppel i Mariusz Mazalon.

W czasie zmagań sza­cho­wych rodzice i opie­ku­no­wie roze­grali turniej chiń­czyka. Po zacię­tych poje­dyn­kach Anna Miklas wyło­niła zwy­cięz­ców: I miejsce Anna Muraw­ska, II miejsce Robert Dyl, III miejsce Ewelina Macie­jew­ska, IV miejsce Danuta Grzelak.
Ser­deczne podzię­ko­wa­nia kie­ru­jemy do spon­so­rów, którzy ufun­do­wali nagrody dla uczest­ni­ków tur­nieju: dyrek­tora Szkoły Pod­sta­wo­wej im. Jana Pawła II w Łocho­wie Miro­sława Donar­skiego, Firmy Gala Col­le­zione, prezesa Kujaw­sko-Pomor­skiego Związku Sza­cho­wego Jaro­sława Wiśniew­skiego, prezesa firmy MAT-BUD Jacka Rut­kow­skiego.

Gra­tu­la­cje dla wszyst­kich sza­chi­stów, którzy wzięli udział w X Mię­dzysz­kol­nym Tur­nieju Sza­cho­wym za wspa­niałą sza­chową przy­godę. Życzymy Wam suk­ce­sów na kolej­nych tur­nie­jach sza­cho­wych. Nie­jed­no­krot­nie dało się słyszeć pochwałę nie­sa­mo­wi­tej atmos­fery tur­nieju w Łocho­wie. Jeśli drodzy sza­chi­ści podzie­la­cie to zdanie to zapra­szamy Was już za rok!!!

Danuta Sobie­raj­ska - Szkoła Pod­sta­wowa w Łocho­wie

Wyniki końcowe:

Kate­go­ria wiekowa do lat 8 dziew­częta:
I miejsce – Ber­na­ciak Lena Byd­goszcz
II miejsce – Gagacka Izabela Byd­goszcz
III miejsce – Kili­chow­ska Agata Łochowo

Kate­go­ria wiekowa do lat 8 chłopcy:
I miejsce – Bre­liń­ski Mikołaj Żnin
II miejsce – Grzelak Jakub Niemcz
III miejsce – Potocki Piotr Byd­goszcz
IV miejsce – Lewan­dow­ski Wiktor Łochowo
V miejsce – Kosie­dow­ski Jan Byd­goszcz

Kate­go­ria wiekowa do lat 10 dziew­częta:
I miejsce – Kili­chow­ska Kor­ne­lia Łochowo
II miejsce – Chomik Anna Byd­goszcz
III miejsce – Wit­kow­ska Marta Łochowo
IV miejsce – Ziętek Maja Byd­goszcz
V miejsce – Derech Anna Byd­goszcz
VII miejsce – Stróżyk Mar­ce­lina Łochowo

Kate­go­ria wiekowa do lat 10 chłopcy:
I miejsce – Bart­kow­ski Woj­ciech Byd­goszcz
II miejsce – Skrzyp­czyń­ski Piotr Byd­goszcz
III miejsce – Matosek Jan Toruń
IV miejsce – Grzelak Adam Niemcz
V miejsce – Zamer­luk Wiktor Byd­goszcz
VII miejsce – Stróż Woj­ciech Łochowo

Kate­go­ria wiekowa do lat 12 dziew­częta:
I miejsce – Bre­liń­ska Mar­ce­lina Żnin
II miejsce – Zade­recka Maria Łochowo
III miejsce – Anto­nioli Lawinia Osiel­sko

Kate­go­ria wiekowa do lat 12 chłopcy:
I miejsce – Muraw­ski Miłosz Świecie
II miejsce – Dyl Piotr Łochowo
III miejsce – Wabnic Adrian Byd­goszcz
IV miejsce – Kufel Oskar Byd­goszcz
V miejsce – Szukaj Alex Niemcz

Kate­go­ria wiekowa do lat 15 dziew­częta:
I miejsce – Bre­liń­ska Matylda Żnin
II miejsce – Bro­mir­ska Roksana Byd­goszcz
III miejsce – Górny Maria Byd­goszcz
IV miejsce – Ziół­kow­ska Alek­san­dra Byd­goszcz

Kate­go­ria wiekowa do lat 15 chłopcy:
I miejsce – Kutow­ski Marcel Chrza­nów
II miejsce – Grze­cho­wiak Kacper Byd­goszcz
III miejsce – Pod­lew­ski Szymon Byd­goszcz
IV miejsce – Macie­jew­ski Adam Byd­goszcz
V miejsce – Mat­czyń­ski Mariusz Byd­goszcz
VI miejsce – Przy­byl­ski Bartosz Łochowo

źródło: http://​www​.zslo​chowo​.pl