Zbiórka na film „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin“

Byd­go­ski miło­śnik histo­rii zbiera pie­nią­dze, by mógł powstać film, który nie powtó­rzy sztam­po­wych for­mu­łek na temat naj­słyn­niej­szego kryp­to­loga. Dowiemy się z niego, jak żył Rejew­ski, kim była jego rodzina, poznamy bliżej miejsca z nim zwią­zane. Oprócz zdjęć i doku­men­tów w obrazie znajdą się też rekon­struk­cje histo­ryczne. W filmie będą również pod­ło­żone napisy w języku angiel­skim, tak by mógł być on oglą­dany na całym świecie - czytamy zapo­wiedź na stronie pomagam​.pl.

Krzysz­tof Droz­dow­ski, znawca wyda­rzeń byd­go­skich, autor arty­ku­łów i książek histo­rycz­nych o Byd­gosz­czy w wywia­dzie dla Gazety Pomor­skiej zapo­wiada ukoń­cze­nie prac nad doku­men­tem jeszcze przed waka­cjami. Ini­cja­tor powsta­nia filmu przy­znaje, że wycho­wał się na filmach Bogu­sława Woło­szań­skiego i pragnie, aby jego obraz łączył w sobie ele­menty doku­men­talne z fabu­lar­nymi.

- Naj­więk­sze koszty będą zwią­zane z wyko­rzy­sta­niem frag­men­tów mało znanego wywiadu tele­wi­zyj­nego z Maria­nem Rejew­skim - przy­znaje orga­ni­za­tor zbiórki. - Właśnie czekam na wyli­cze­nia od Tele­wi­zji Pol­skiej, ile to będzie kosz­to­wać.

Ini­cja­tywę można wes­przeć na stronie crowd­fun­din­go­wej.