Zapro­sze­nie na turniej sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

Szkoła Pod­sta­wowa im. Jana Pawła II w Łocho­wie orga­ni­zuje X Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego pod patro­na­tem Janiny Syl­we­strzak – córki wybit­nego kryp­to­loga oraz kujaw­sko-pomor­skiego kura­tora oświaty. W tur­nieju mogą wziąć udział ucznio­wie szkół pod­sta­wo­wych w dwóch grupach wie­ko­wych:

  • Gr. A – zawod­nicy uro­dzeni w latach 2005 – 2009,
  • Gr. B ‑zawod­nicy uro­dzeni w 2010 roku lub młodsi.

Turniej roze­grany będzie sys­te­mem szwaj­car­skim na dystan­sie 7 rund (każdy zawod­nik rozegra 7 partii). Tempo gry – 10 minut na partię dla każdego zawod­nika. Obo­wią­zują aktu­alne prze­pisy Gry FIDE oraz posta­no­wie­nia Kodeksu Sza­cho­wego.

Celem imprezy jest:

  • popu­la­ry­za­cja gry sza­cho­wej wśród uczniów szkół pod­sta­wo­wych,
  • wyło­nie­nie naj­lep­szego zawod­nika w poszcze­gól­nych kate­go­riach wie­ko­wych,
  • pod­nie­sie­nie poziomu gry uczest­ni­ków tur­nieju,
  • przy­bli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego.

Zgło­sze­nia uczest­nika można dokonać poprzez serwis tur­nie­jowy na ches​sar​bi​ter​.com w ter­mi­nie do 18 lutego 2020 roku.

Regu­la­min