Rejew­ski patro­nem Szkoły Pod­sta­wo­wej w Białych Błotach

Od 13 lutego pla­cówka nosi imię Mariana Rejew­skiego W uro­czy­sto­ści prze­ka­za­nia sztan­daru wzięła udział m.in. córka Mariana Rejew­skiego, Janina Syl­we­strzak. Nadanie imienia szkole było okazją do upa­mięt­nie­nia 40. rocz­nicy śmierci kryp­to­loga.

- Myślę, że dzi­siej­szy dzień jest dniem, który ustali już wresz­cie toż­sa­mość naszej szkoły – powie­działa Danuta Feren­stein, dyrek­tor SP im. M. Rejew­skiego w Białych Błotach.

Relacja TVP Byd­goszcz