Byd­gosz­cza­nie Stu­le­cia

Ogło­szony przez Urząd Miasta ple­bi­scyt Byd­gosz­cza­nie Stu­le­cia wpisuje się w obchody 100. rocz­nicy powrotu Byd­gosz­czy do Polski. Dla uczcze­nia tego wyda­rze­nia miesz­kańcy mogli wziąć udział w ple­bi­scy­cie, którego celem był wybór i uho­no­ro­wa­nie byd­gosz­czan, którzy w ostat­nim stu­le­ciu swoją dzia­łal­no­ścią i odno­szo­nymi suk­ce­sami budo­wali dobre imię Byd­gosz­czy na arenie kra­jo­wej lub mię­dzy­na­ro­do­wej, doko­nali otwar­cia nowych per­spek­tyw rozwoju, zapi­sali się wybit­nymi doko­na­niami i zasłu­gują na szcze­gólne wyróż­nie­nie. Naj­pierw miesz­kańcy zgła­szali kan­dy­da­tury, a później kapi­tuła, w drodze tajnego gło­so­wa­nia, wybrała 25 Byd­gosz­czan Stu­le­cia. Wiek dziejów miasta (1920-2020) podzie­lono na pięć dwu­dzie­sto­let­nich okresów. W każdym z nich wybrano pięciu lau­re­atów. W Fil­har­mo­nii Pomor­skiej odbyła się uro­czy­sta gala, podczas której zapre­zen­to­wano wyróż­nione osoby:

  • Lata 1920-1939: Jan Teska, Bernard Śli­wiń­ski, Leon Wyczół­kow­ski, Leon Bar­ci­szew­ski, Marian Rejew­ski oraz spe­cjalny medal pre­zy­denta Rafała Bru­skiego otrzy­mał jeszcze Jan Macia­szek
  • Lata 1940-1959: Jerzy Rup­niew­ski, Konrad Pału­bicki, Leszek Jan Mali­now­ski, Roman Traeger, Leszek Biały
  • Lata 1960-1979: Teodor Kocerka, Kazi­mierz Kara­basz, Jerzy Sulima-Kamiń­ski, Zdzi­sław Krzysz­ko­wiak, Andrzej Szwalbe
  • Lata 1980-1999: Jan Doma­niew­ski, Tadeusz Nowa­kow­ski, Zygmunt Mac­kie­wicz, Jan Rulew­ski, Zbi­gniew Boniek
  • Lata 2000-2020: Tomasz Gollob, Maciej Figas, Adam Sowa, Marek Harat, Rafał Ble­chacz

Dla nagro­dzo­nych przy­go­to­wano uni­ka­towy Medal Pre­zy­denta Byd­gosz­czy. Autorem medalu jest zna­ko­mity rzeź­biarz Michał Kubiak. Medal odlany z brązu waży ponad kilo­gram. Na awersie ukazane zostały dwa orły, jeden z 1920 roku prze­cho­dzi w orła współ­cze­snego, a u szczytu medalu wid­nieje herb miasta. Na rewer­sie znaj­duje się odwzo­ro­wa­nie kościoła Jezu­ic­kiego ze Starego Rynku sprzed 100 lat, współ­cze­sność sym­bo­li­zuje Opera Nova.

W części arty­stycz­nej gali wystą­pili Emilia Czekała, Agnieszka Wło­dar­czyk, Jacek Kawalec, Sonia Boho­sie­wicz, akom­pa­nio­wała im orkie­stra Piotra Sala­bera.

Fot.: „Miasto Byd­goszcz” - www​.byd​goszcz​.pl