Poznaj tajniki kryp­to­lo­gii!

Rusza kolejna edycja inter­ne­to­wej gry Łamacze Szyfrów (The Code­bre­akers), której orga­ni­za­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­ralno-Tury­styczne Viator. Tym razem tajem­nice kryp­to­lo­gii ujaw­niane będą nie tylko w języku polskim, ale także angiel­skim, hisz­pań­skim i nie­miec­kim!

Gra wcią­gnie każdego, kto kocha przy­godę, zagadki i komu nie jest obcy duch rywa­li­za­cji. W czasie gry orga­ni­za­to­rzy stop­niowo udo­stęp­niają krótkie wykłady wyja­śnia­jące różne metody szy­fro­wa­nia i łamania szyfrów oraz oczy­wi­ście odpo­wied­nie zagadki zwią­zane z kryp­to­lo­gią, Maria­nem Rejew­skim, Hen­ry­kiem Zygal­skim i Jerzym Różyc­kim.

Zespół, który jako pierw­szy ustawi rotory Enigmy w Panelu Zespołu w napis ENIGMA zwy­cięży i otrzyma główną nagrodę. Zespoły powinny liczyć 3 osoby. Nie ma limitów wie­ko­wych.

Trzy poziomy trud­no­ści zapew­nią dobrą zabawę tak samo począt­ku­ją­cym, jak i już wta­jem­ni­czo­nym, a co ciekawe, można przejść przez poziom trial, począt­ku­jący i zaawan­so­wany, roz­wi­ja­jąc swe umie­jęt­no­ści wraz z prze­bie­giem gry! I to właśnie Ty możesz wygrać!

Reje­stra­cja zespo­łów na stronie http://​www​.the​co​de​bre​akers​.org/

Enigma - using the machine

Today another part of our game - among others - you can watch the fol­lo­wing movie

Opu­bli­ko­wany przez Code­bre­akers Piątek, 10 listo­pada 2017