Noc Muzeów 2019

Dla wielu zwie­dza­ją­cych muzea są atrak­cyjne nocą i takich okazji jak Noc Muzeów nigdy nie prze­ga­pią. Wystawa „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk kryp­to­log“ kolejny rok cie­szyła się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Zwie­dza­jący coraz więcej wiedzą o Rejew­skim, Enigmie i przy­cho­dzą do muzeum, aby pody­sku­to­wać, podzie­lić się swoją wiedzą i emo­cjami zwią­za­nymi z tą wybitną posta­cią. Lubią też pobawić się w odczy­ty­wa­nie zaszy­fro­wa­nych komu­ni­ka­tów na symu­la­to­rach nie­miec­kiej maszyny szy­fru­ją­cej.