Wokół Enigmy. Od naro­dzin kryp­to­lo­gii mate­ma­tycz­nej i zła­ma­nia szyfrów Enigmy do rewo­lu­cji infor­ma­tycz­nej

W Bramie Pozna­nia odbyła się wczoraj kon­fe­ren­cja naukowa „Wokół Enigmy…“ Orga­ni­za­to­rami wyda­rze­nia byli: Brama Poznań ICHOT, Trakt Kró­lew­sko-Cesar­ski oraz Miasto Poznań. Mery­to­rycz­nie kon­fe­ren­cję wsparli: Insty­tut Infor­ma­tyki Poli­tech­niki Poznań­skiej, Poznań­skie Centrum Super­kom­pu­te­rowo-Sie­ciowe oraz Zakład Mate­ma­tyki Dys­kret­nej Wydziału Mate­ma­tyki i Infor­ma­tyki Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu.

Celem kon­fe­ren­cji było przed­sta­wie­nie histo­rii kryp­to­gra­fii, mate­ma­tyki i infor­ma­tyki przez spe­cja­li­stów będą­cych uzna­nymi auto­ry­te­tami, a także wspól­nym poszu­ki­wa­niem prawdy o prze­szło­ści - ponad podzia­łami gra­nicz­nymi. Przed­sta­wiono histo­rię Enigmy z dwóch per­spek­tyw - pol­skiej oraz bry­tyj­skiej.

Program kon­fe­ren­cji wyglą­dał nastę­pu­jąco:

  • Początki pol­skiej kryp­to­gra­fii w II Rze­czy­po­spo­li­tej - prof. dr hab. Grze­gorz Nowik, Insty­tut Studiów Poli­tycz­nych PAN w War­sza­wie
  • Od zła­ma­nia szyfrów Enigmy do cywi­li­za­cji cyfro­wej - dr Marek Grajek
  • Pro­fe­sor Zdzi­sław Kry­gow­ski – mistrz poznań­skich kryp­to­lo­gów. Doświad­cze­nie z prze­szło­ści – powód do dumy i kon­ty­nu­acji - em. prof. UAM dr hab. Mag­da­lena Jaro­szew­ska, Wydział Mate­ma­tyki i Infor­ma­tyki
  • Jak dez­in­for­ma­cja wypa­czyła potoczny obraz dziejów zła­ma­nia Enigmy? - dr Marek Grajek
  • X, Y & Z. O doko­na­niach poznań­skich kryp­to­lo­gów i Alana Turinga – myśli i reflek­sje z per­spek­tywy Blet­chley Park - dr John Dermot Turing
  • Inno­wa­cyjne wyna­lazki infor­ma­tyczne inży­niera Jacka Kar­piń­skiego (1927 – 2010) w zbio­rach Naro­do­wego Muzeum Tech­niki w War­sza­wie - Miro­sław Zien­ta­rzew­ski, dyrek­tor Naro­do­wego Muzeum Tech­niki w War­sza­wie
  • Kod DNA – powsta­nie, zna­cze­nie, sposoby odczytu - Jan Badura, Insty­tut Infor­ma­tyki Poli­tech­niki Poznań­skiej, prof. dr hab. Jacek Bła­że­wicz, Insty­tut Infor­ma­tyki Poli­tech­niki Poznań­skiej, Artur Laskow­ski, Insty­tut Infor­ma­tyki Poli­tech­niki Poznań­skiej, Karo­lina Zwiewka, Insty­tut Infor­ma­tyki Poli­tech­niki Poznań­skiej
  • Rozwój badań nauko­wych i inno­wa­cji z wyko­rzy­sta­niem zaawan­so­wa­nej infra­struk­tury infor­ma­tycz­nej - dr Cezary Mazurek, Poznań­skie Centrum Super­kom­pu­te­rowo-Sie­ciowe, dr Maciej Stro­iń­ski, Poznań­skie Centrum Super­kom­pu­te­rowo-Sie­ciowe, prof. dr hab. Jan Węglarz, Poznań­skie Centrum Super­kom­pu­te­rowo-Sie­cio­we­/In­sty­tut Infor­ma­tyki Poli­tech­niki Poznań­skiej