Bohater Polski Nie­pod­le­głej Marian Rejew­ski - finał kon­kursu

Kalina Pacio­rek, uczen­nica Zespołu Szkół Muzycz­nych im. Artura Rubin­ste­ina w Byd­gosz­czy zwy­cię­żyła w siódmej edycji Woje­wódz­kiego Kon­kursu Inter­dy­scy­pli­nar­nego o Wiel­kich Pola­kach z serii „Regio­nal­nych Olim­piad Wiedzy o Wiel­kich Pola­kach”. Tego­roczne hasło kon­kursu to „Bohater Polski Nie­pod­le­głej Marian Rejew­ski – życie, dzieło i pamięć na tle histo­rii Polski XXXXI wieku”. Finał odbył się 21 marca w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Toruniu.

Uczest­ni­kami kon­kursu prze­pro­wa­dzo­nego w trzech etapach: szkol­nym, rejo­no­wym i woje­wódz­kim byli ucznio­wie klas VI, VIIVIII szkół pod­sta­wo­wych i III klas gim­na­zjal­nych. Udział w kon­kur­sie wzięło 425 uczniów z 56 szkół. Spośród 152 uczniów etapu dru­giego – rejo­no­wego, do finału (etap woje­wódzki) zakwa­li­fi­ko­wano 40 uczest­ni­ków, którzy przez 90 minut roz­wią­zy­wali test pisemny. Tytuł lau­re­ata zdobyli ci, którzy uzy­skali co naj­mniej 80% punktów.

Naj­lep­sze wyniki uzy­skali:

I miejsce: Kalina Pacio­rek, Zespół Szkół Muzycz­nych im. Artura Rubin­ste­ina w Byd­gosz­czy

II miejsce: Martyna Kaja Kumor, zespół Szkolno-Przed­szkolny w Bąd­ko­wie (powiat alek­san­drow­ski),

III miejsce: Zofia Bucholc, Zespół Szkół nr 10 w Toruniu,

IV miejsce: Oliwia Gał­kow­ska, Zespół Szkół - im. Jana Pawła II w Skrwil­nie - Gim­na­zjum (powiat rypiń­ski),

V miejsce: Paweł Kamiń­ski, Szkoła Pod­sta­wowa im. Jana Pawła II w Paterku (powiat nakiel­ski).

Konkurs odbywa się pod patro­na­tem mar­szałka woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego Piotra Cał­bec­kiego. Orga­ni­za­to­rem jest Centrum Edu­ka­cji Mło­dzieży im. ks. Jerzego Popie­łuszki w Górsku we współ­pracy z Urzędem Mar­szał­kow­skim Woje­wódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego, Kura­to­rium Oświaty w Byd­gosz­czy, Civitas Chri­stiana, Zgro­ma­dze­niem Sióstr Matki Bożej Miło­sier­dzia, Zgro­ma­dze­niem św. Michała Archa­nioła, Fun­da­cją Centrum Edu­ka­cji Mło­dzieży, Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Edu­ka­cji Nauczy­cieli w Byd­gosz­czy, Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Edu­ka­cji Nauczy­cieli w Toruniu, Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Edu­ka­cji Nauczy­cieli we Wło­cławku, Toruń­skim Ośrod­kiem Doradz­twa Meto­dycz­nego i Dosko­na­le­nia Nauczy­cieli w Toruniu, Insty­tu­tem Pamięci Naro­do­wej, firmą Mat-Bud oraz Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­gosz­czy.

Celem kon­kursu jest m.in. wycho­wa­nie do war­to­ści poprzez poka­za­nie postaci Wiel­kich Polaków, szcze­gól­nie zwią­za­nych z regio­nem kujaw­sko-pomor­skim, roz­wi­ja­nie zdol­no­ści sto­so­wa­nia zdo­by­tej wiedzy w prak­tycz­nym dzia­ła­niu i roz­wi­ja­nie inter­dy­scy­pli­nar­nych umie­jęt­no­ści łącze­nia wiedzy i prak­tyki z różnych dzie­dzin nauko­wych.

Wyniki fina­ło­wego etapu kon­kursu zamiesz­czone są na stronie gorsk​.org​.pl. Uro­czy­sta gala wrę­cze­nia nagród odbę­dzie się 10 kwiet­nia w Centrum Edu­ka­cji Mło­dzieży im. ks. Jerzego Popie­łuszki w Górsku.

Beata Krze­miń­ska
rzecz­nik prasowa Urzędu Mar­szał­kow­skiego
Fot. Szymon Zdziebło/ Taran​toga​.pl, Finał Woje­wódz­kiego Kon­kursu Inter­dy­scy­pli­nar­nego o Wiel­kich Pola­kach w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim
Źródło: www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl