Złamali kod Enigmy. Jeste­śmy dumni. Dzię­ku­jemy.

Obchody 80. rocz­nicy wybuchu II wojny świa­to­wej są hołdem zło­żo­nym żoł­nie­rzom i ofiarom wojny. Polska chce także wyko­rzy­stać tę okazję do poka­za­nia tego, co Europa zawdzię­cza Polakom zma­ga­ją­cym się z woj­skami oku­pa­cyj­nymi. Kraków orga­ni­zuje uro­czy­stość, która ma pokazać, że Polacy poko­nali Hitlera również siłą umysłu. Na prze­bieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział pol­skich mate­ma­ty­ków w roz­szy­fro­wa­niu Enigmy, na czele z Maria­nem Rejew­skim. Histo­rycy oce­niają, że dzięki kryp­to­lo­gom wojna zakoń­czyła się 2 – 3 lata wcze­śniej, a śmierci unik­nęło 20 – 30 milio­nów ludzi.

Fun­da­cja Panteon Naro­dowy stwo­rzyła w Kra­ko­wie sym­bo­liczny grób Jerzemu Różyc­kiemu, który pomimo zasług, jakie poczy­nił dla kraju i świata, nie miał miejsca, które można by okre­ślić jako miejsce jego wiecz­nego spo­czynku (zaginął w 1942 roku w okolicy Bale­arów). Kapi­tuła Pan­te­onu zade­cy­do­wała o posta­wie­niu w Kryp­tach jednego sar­ko­fagu, do którego zosta­nie złożona ziemia z trzech miejsc zwią­za­nych ze śmier­cią trójki kryp­to­lo­gów, czyli z dna Morza Śród­ziem­nego, z Chi­che­ster oraz z okolic grobu na Powąz­kach.

Uro­czy­ste wrę­cze­nie piasku z dna Morza Śród­ziem­nego synowi Jerzego Różyc­kiego panu Janowi Różyc­kiemu odbyło się 4 lipca w Amba­sa­dzie RP w Madry­cie. Gospo­da­rzem wyda­rze­nia była pani Marzenna Adam­czyk, amba­sa­dor RP w Hisz­pa­nii. 26 lipca odbyła się podobna cere­mo­nia w Amba­sa­dzie RP w Lon­dy­nie, na której pan Amba­sa­dor Arkady Rze­gocki wręczył sym­bo­liczną urnę z ziemią z Gardens of Remem­brance w Chi­che­ster rodzi­nie Henryka Zygal­skiego. War­szaw­ski Gar­ni­zon WP zor­ga­ni­zo­wał wrę­cze­nie ziemi z grobu Mariana Rejew­skiego jego córce pani Janinie Syl­we­strzak 29 sierp­nia 2019 r.

Uro­czy­stość zło­że­nia urn do sar­ko­fagu w Kryp­tach Pan­te­onu Naro­do­wego zapla­no­wana jest na 6 wrze­śnia br. o godzi­nie 11 kościele św. św. Piotra i Pawła w Kra­ko­wie, w pod­zie­miach którego są Krypty Pan­te­onu.

W uro­czy­sto­ści udział wezmą rodziny kryp­to­lo­gów z kraju i z zagra­nicy oraz Sir Dermot Turing, bra­ta­nek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z. Praw­dziwa histo­ria zła­ma­nia szyfru Enigmy”. W tej książce bra­ta­nek czło­wieka, który w Wiel­kiej Bry­ta­nii został wybrany czło­wie­kiem stu­le­cia, docenił praw­dziwy wkład Polaków w roz­ko­do­wa­nie Enigmy, a w kon­se­kwen­cji w skró­ce­nie tego naj­tra­gicz­niej­szego w dzie­jach ludz­ko­ści kon­fliktu. Udział zapo­wie­dzieli również przed­sta­wi­ciele Sztabu Gene­ral­nego WP oraz kie­row­nic­two Naro­do­wego Centrum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strzeni.

W dniach 3 – 7 wrze­śnia odbywa się w Kra­ko­wie Jubi­le­uszowy Zjazd Mate­ma­ty­ków Pol­skich w stu­le­cie Pol­skiego Towa­rzy­stwa Mate­ma­tycz­nego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem mate­ma­tyki. Har­mo­no­gram Zjazdu prze­wi­duje udział uczest­ni­ków w uro­czy­sto­ści w Pan­te­onie. Zapro­szone zostały władze Krakowa i woje­wódz­twa, rek­to­rzy uczelni, przed­sta­wi­ciele korpusu dyplo­ma­tycz­nego, wszyscy kura­to­rzy woje­wódzcy i wszyst­kie szkoły w Polsce, których patro­nami są kryp­to­lo­dzy. Miesz­kańcy Krakowa dowie­dzą się o uro­czy­sto­ści z kil­ku­set pla­ka­tów umiesz­czo­nych w różnych miej­scach. Szcze­gól­nymi adre­sa­tami zapro­szeń są ucznio­wie kra­kow­skich szkół.

Złamali kod Enigmy. Jeste­śmy dumni. Dzię­ku­jemy.

Tak brzmi nazwa zapro­sze­nia skie­ro­wa­nego głównie do dzieci i mło­dzieży. Orga­ni­za­to­rzy chcą, aby młodsze poko­le­nia wie­działy o wiel­kiej pol­skiej szkole mate­ma­tycz­nej okresu mię­dzy­wo­jen­nego – lwow­skiej, kra­kow­skiej, wiel­ko­pol­skiej. Chcą, aby nasza duma naro­dowa była budo­wana na dwóch fila­rach, tym boha­ter­skim, zbroj­nym i tym, który poka­zuje nasz wkład w rozwój świa­to­wej cywi­li­za­cji. Tak, jak nie wolno pozwo­lić zapo­mnieć o pol­skich lot­ni­kach w Anglii, tak nie wolno zapo­mnieć o trzech geniu­szach mate­ma­tycz­nych, którzy wyprze­dzili wszyst­kich euro­pej­skich kryp­to­lo­gów i poko­nali Hitlera siłą umysłu. To będzie wielkie święto pol­skiej dumy, praw­dzi­wej, zasłu­żo­nej.