Projekt „Polacy nie­prze­ciętni“

Ambitni ucznio­wie Tech­ni­kum Elek­tro­nicz­nego w Byd­gosz­czy: Kata­rzyna Łabuń­ska, Agata Gier­licka, Kata­rzyna Przy­goń­ska, Eliza Jan­kow­ska, Edyta Kęcik, Michał Kali­now­ski, Paweł Kalka zre­ali­zo­wali projekt „Polacy nie­prze­ciętni – Marian Rejew­ski” dofi­nan­so­wany przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji Naro­do­wej. Ich dzia­ła­nia wspie­rała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego, udo­stęp­nia­jąc wystawę poświę­coną wybit­nemu kryp­to­lo­gowi oraz Muzeum Wojsk Lądo­wych. Efektem pracy uczniów jest wir­tu­alna wystawa o Maria­nie Rejew­skim, oś czasu, gra oraz teksty poma­ga­jące zro­zu­mieć dzia­ła­nie maszyny szy­fru­ją­cej. Projekt można zoba­czyć na stronie edu­wy­stawy.