Wielcy Polacy – rejo­nowy etap kon­kursu

Kolejna edycja Woje­wódz­kiego Kon­kursu Inter­dy­scy­pli­nar­nego „Wielcy Polacy” dotyczy życia i działań Mariana Rejew­skiego, wybit­nego pol­skiego mate­ma­tyka i kryp­to­loga, który złamał szyfr Enigmy, naj­waż­niej­szej maszyny szy­fru­ją­cej uży­wa­nej przez hitle­row­skie Niemcy.

Rejo­nowy etap kon­kursu Marian Rejew­ski – życie, dzieło i pamięć na tle histo­rii Polski XXXXI wieku odbył się 14 lutego 2019 r. Ucznio­wie Rejonu nr 2 obej­mu­ją­cego powiaty: miasto Toruń, toruń­ski i alek­san­drow­ski tra­dy­cyj­nie już pisali tekst spraw­dza­jący ich wiedzę w gościn­nej Szkole Pod­sta­wo­wej nr 4 z Oddzia­łami Dwu­ję­zycz­nymi w Toruniu. Prze­wod­ni­czącą komisji była Danuta Potręć, kon­sul­tantka Kujaw­sko-Pomor­skiego Centrum Edu­ka­cji Nauczy­cieli w Toruniu, które jest współ­or­ga­ni­za­to­rem Kon­kursu od początku powsta­nia idei tego przed­się­wzię­cia w naszym woje­wódz­twie. W tym roku w Rejonie nr 2 wzięło udział 22 uczniów. Do etapu woje­wódz­kiego zakwa­li­fi­ko­wało się 5 uczniów ze szkół: Zespół Szkolno-Przed­szkolny w Bąd­ko­wie (2 osoby), Szkoła Pod­sta­wowa w Złejwsi Wiel­kiej (jedna osoba), Zespół Szkół w Konecku (jedna osoba) oraz Zespół szkół nr 10 w Toruniu (jedna osoba). Etap woje­wódzki kon­kursu odbę­dzie się 21 marca w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim.

Ucznio­wie bardzo cie­ka­wie wypo­wia­dali się na temat, co w życiu Mariana Rejew­skiego wydało im się naj­bar­dziej poru­sza­jące. Poniżej kilka przy­kła­dów:

  • Naj­bar­dziej poru­sza­jąca wydaje mi się jego ciężka praca nad odszy­fro­wa­niem Enigmy. Ogromna liczba kom­bi­na­cji szyfru, wielu ludzi mogłaby znie­chę­cić do dalszej pracy. On jednak był wytrwały i się nie poddał.
  • Naj­bar­dziej poru­sza­jąca wydaje mi się jego deter­mi­na­cja i ogromny wysiłek w pracy nad zła­ma­niem szyfru Enigmy.
  • Marian Rejew­ski nigdy nie wyrzekł się swojej ojczy­zny. Był geniu­szem, a jednak nie odciął się od swoich korzeni i dalej pra­co­wał w Armii Pol­skiej.
  • Według mnie naj­bar­dziej poru­sza­jące w życiu M. Rejew­skiego było jego poświę­ce­nie się mate­ma­tyce i kryp­to­lo­gii. Mimo swojej wiel­kiej pasji nie mógł on jednak dalej pra­co­wać w zawo­dzie po II wojnie świa­to­wej.
  • Kiedy wrócił po wojnie do Polski, mimo ogrom­nej wiedzy w dzie­dzi­nie mate­ma­tyki został kasje­rem. Władze komu­ni­styczne go nękały i inwi­gi­lo­wały.
  • Moim zdaniem naj­bar­dziej poru­sza­jącą rzeczą w życiu Mariana Rejew­skiego jest fakt, że tak wybitny geniusz mate­ma­tyczny nie mógł zaj­mo­wać się kryp­to­lo­gią w powo­jen­nej rze­czy­wi­sto­ści. Był skazany na urzęd­ni­czą pracę, która nie mogła zwe­ry­fi­ko­wać jego umie­jęt­no­ści.
  • Tra­giczna i poru­sza­jąca wydaje mi się śmierć jego syna, to, że M. Rejew­ski nie zdążył się nim nacie­szyć.
  • Dzięki Rejew­skiemu wojna trwała o 2 – 3 lata krócej.
  • Poru­szyło mnie bez­gra­niczne poświę­ce­nie Rejew­skiego dla ojczy­zny. Jest dla mnie boha­te­rem.

Danuta Potręć – Pra­cow­nia Infor­ma­cji i Pro­mo­cji, KPCEN w Toruniu
Źródło: edu​po​lis​.pl