Uczest­ni­ków tylu, ile pól na sza­chow­nicy

IX Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego

W sobotę 16 lutego 2019 r. w Szkole Pod­sta­wo­wej im. Jana Pawła II w Łocho­wie gości­li­śmy sza­chi­stów ze szkół woje­wódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego na IX Mię­dzysz­kol­nym Tur­nieju Sza­cho­wym im. Mariana Rejew­skiego. Zawody odbyły się pod hono­ro­wym patro­na­tem Pani Janiny Syl­we­strzak, córki Mariana Rejew­skiego i Kujaw­sko – Pomor­skiego Kura­tora Oświaty. Do sza­chow­nic zasia­dło 64 młodych sza­chi­stów, „tyle ile pól na sza­chow­nicy”, jak zauwa­żył sędzia zawodów. Przy­je­chali do nas sza­chi­ści z Byd­gosz­czy, Borówna, Niemcza, Świecia, Białych Błot, Ryna­rzewa, Wito­sła­wia. Naszą szkołę repre­zen­to­wali: Maria Zade­recka, Marta Wit­kow­ska, Lena Klo­now­ska, Julia Łuka­szew­ska, Kor­ne­lia Kie­li­chow­ska, Joanna Mio­du­szew­ska, Woj­ciech Stróż, Filip Klysz­czyń­ski, Wiktor Lewan­dow­ski, Szymon Mio­du­szew­ski, Robert Stróż, Piotr Dyl, Bartosz Przy­byl­ski, Jakub Klysz­czyń­ski. Zawod­nicy rywa­li­zo­wali w czte­rech kate­go­riach wie­ko­wych: do lat 8, 10, 13 i 16 z podzia­łem na kate­go­rie dziew­cząt i chłop­ców. Po uro­czy­stym roz­po­czę­ciu przez Dyrek­tora Szkoły p. Miro­sława Donar­skiego i krót­kiej pre­zen­ta­cji osoby patrona tur­nieju Mariana Rejew­skiego, młodzi zawod­nicy roz­po­częli swoje poje­dynki sza­chowe. Każdy z sza­chi­stów podczas tur­nieju roze­grał 7 partii na dystan­sie 10 minut na zawod­nika. Sędzio­wie klasy pań­stwo­wej p. Andrzej Kar­piń­ski i p. Mariusz Stoppel czuwali nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem całego tur­nieju.

Kla­sy­fi­ka­cja końcowa:

Kate­go­ria dziew­cząt do lat 8: I miejsce – Ada Urbań­ska SP 63 Byd­goszcz II miejsce – Marta Wit­kow­ska SP Łochowo III miejsce – Kor­ne­lia Kili­chow­ska SP Łochowo Kate­go­ria chłop­ców do lat 8: I miejsce – Jakub Grzelak SP Niemcz II miejsce – Zie­mo­wit Mierzwa SP Borówno III miejsce – Filip Klysz­czyń­ski SP Łochowo Kate­go­ria dziew­cząt do lat 10: I miejsce – Zuzanna Myśliń­ska SP 46 Byd­goszcz II miejsce – Lena Klo­now­ska SP Łochowo III miejsce – Domi­nika Sobie­raj­ska SP Białe Błota Kate­go­ria chłop­ców do lat 10: I miejsce – Norbert Wel SP 38 Byd­goszcz II miejsce – Szymon Mio­du­szew­ski SP Łochowo III miejsce – Mak­sy­mi­lian Her­ma­now­ski ZS 20 Byd­goszcz Kate­go­ria dziew­cząt do lat 13: I miejsce – Anna Łosiń­ska SP Sale­zja­nie Byd­goszcz II miejsce – Agata Łosiń­ska SP Sale­zja­nie Byd­goszcz III miejsce – Roksana Bro­mir­ska SP 62 Byd­goszcz Kate­go­ria chłop­ców do lat 13: I miejsce – Szymon Pod­lew­ski SP 62 Byd­goszcz II miejsce – Miłosz Muraw­ski SP 66 Byd­goszcz III miejsce – Gracjan Bro­mir­ski SP 62 Byd­goszcz Kate­go­ria dziew­cząt do lat 16: I miejsce – Agnieszka Sobie­raj­ska SP Białe Błota Kate­go­ria chłop­ców do lat 16: I miejsce – Sta­ni­sław Paprocki ZS Borówno II miejsce – Kacper Grze­cho­wiak SP 46 Byd­goszcz III miejsce – Robert Stróż SP Łochowo

Każdy z uczest­ni­ków otrzy­mał dyplom, a dla zwy­cięz­ców ufun­do­wane zostały puchary i nagrody rze­czowe. Podczas całego tur­nieju każdy z uczest­ni­ków zakosz­to­wał także przy­sma­ków naszej szkol­nej kuchni, a na sma­ko­szy deserów czekały sma­ko­łyki w kawia­rence. Kiedy nasi młodzi sza­chi­ści roz­gry­wali partie sza­chowe ich opie­ku­no­wie mogli wziąć udział w „Tur­nieju Chiń­czyka”. Zwy­cięzcy, p. Wiesław Bro­mir­ski - I miejsce, p. Joanna Lewan­dow­ska - II miejsce, p. Beata Przy­byl­ska - III miejsce, zostali ude­ko­ro­wani meda­lami i otrzy­mali pamiąt­kowy upo­mi­nek. Ser­decz­nie gra­tu­lu­jemy wszyst­kim uczest­ni­kom tur­nieju i zapra­szamy na kolejny już X Mię­dzysz­kolny Turniej Sza­chowy im. Mariana Rejew­skiego, który odbę­dzie się 15 lutego 2020r.

Danuta Sobie­raj­ska, Jolanta Wiśniew­ska-Nowak

Źródło: http://​www​.zslo​chowo​.pl