Komiks o Rejew­skim wśród wyróż­nio­nych

Seria pięciu komik­sów, których boha­te­rami są wybitne posta­cie zwią­zane z regio­nem kujaw­sko-pomor­skim – Marian Rejew­ski, Wła­dy­sław Racz­kie­wicz, Jerzy Popie­łuszko, Jan Czo­chral­ski i Jan Paweł II – została wyróż­niona w tego­rocz­nej edycji kon­kursu Róża Regio­nów, orga­ni­zo­wa­nego przez Wia­do­mo­ści Tury­styczne. Komiksy, których przy­go­to­wa­nie zlecił Urząd Mar­szał­kow­ski w Toruniu, otrzy­mały wyróż­nie­nie w kate­go­rii „Projekt spe­cjalny”.

Marian Rejew­ski – byd­gosz­cza­nin, który złamał kod Enigmy” to nie­zwy­kła opo­wieść o kryp­to­logu, skrom­nym czło­wieku, który dzięki swojemu geniu­szowi mate­ma­tycz­nemu złamał kod Enigmy. Sce­na­riusz komiksu – Maciej Jasiń­ski, rysunki – Jacek Michal­ski, kon­sul­ta­cja mery­to­ryczna - dr Krzysz­tof Osiński. Komiks jest dostępny online.