Ludzie Nie­pod­le­gło­ści

Redak­cja Gazety Prawnej ogło­siła subiek­tywną listę stu nazwisk postaci, które do pol­skiego zbioru wniosły coś cennego. To dzięki takim ludziom nie­pod­le­gła Polska trwała. Wyróż­niono na liście tych, którzy wal­czyli o Polskę bądź się o nią trosz­czyli, dla niej pra­co­wali, roz­sła­wiali ją lub nie pozwa­lali o niej zapo­mnieć. Jest to lista Polaków, którzy w taki lub inny sposób jej się przy­słu­żyli.

Jest wśród Setki Ludzi Nie­pod­le­gło­ści Marian Rejew­ski. To oczy­wi­ste.
źródło: Dzien­nik Gazeta Prawna