Kto złamie szyfry? Konkurs ogól­no­pol­ski

Ruszyła kolejna edycja fascy­nu­ją­cej edu­ka­cyj­nej gry inter­ne­to­wej, która łączy w sobie ele­menty histo­rii, mate­ma­tyki i logiki. Jest ona dosko­nałą pro­po­zy­cją edu­ka­cyjną dla uczniów, stu­den­tów, nauczy­cieli i nie tylko.
Łamacze Szyfrów, bo o tej grze mowa, powstała pod wpływem inspi­ra­cji dzie­jami pol­skich kryp­to­lo­gów, którzy przed II wojną świa­tową złamali kod Enigmy. Gra wpro­wa­dza młodych ludzi w świat kryp­to­lo­gii, wiodąc ich w nie­zwy­kle inte­re­su­jący sposób od sta­ro­żyt­nych metod utaj­nia­nia infor­ma­cji, po wojenne zma­ga­nia z nie­miec­kim szyfrem Enigmy. Na wszyst­kich pozio­mach gry uczest­nicy roz­wi­jają swoje umie­jęt­no­ści mate­ma­tyczne, uczą się logicz­nego myśle­nia i stykają się z nie­znaną powszech­nie histo­rią.
Gra Łamacze Szyfrów to również kształ­to­wa­nie zdol­no­ści pracy w grupie, gdyż biorą w niej udział trzy­oso­bowe zespoły. Ta z drużyn, która jako pierw­sza, po przej­ściu wszyst­kich etapów, ułoży napis ENIGMA na wir­tu­al­nych roto­rach, zwy­cięża w grze i wygrywa nagrodę główną.

Poniżej zamiesz­czamy linki do infor­ma­cji skie­ro­wa­nych do uczniów.
PLAKAT
ULOTKA
SPOT PRO­MO­CYJNY

Szcze­góły znajdą Państwo na stronie www​.lama​cze​szy​frow​.pl