Wystawa towa­rzy­sząca kon­fe­ren­cji CYBER­SEC 2018

W Pałacu Cze­czotki przy Rynku Głównym w Kra­ko­wie czeka na zwie­dza­ją­cych nielada atrak­cja. Wystawa Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat Nie­pod­le­głej będzie udo­stęp­niona nie­od­płat­nie od 29 wrze­śnia do 12 paź­dzier­nika 2018 r. (od wtorku do nie­dzieli, w godz. 12-18). Grupy szkolne mogą sko­rzy­stać z usług prze­wod­nika.

Eks­po­zy­cja pre­zen­tuje syl­wetki mate­ma­ty­ków, którzy zmie­nili losy świata - Mariana Rejew­skiego, Jerzego Różyc­kiego, Henryka Zygal­skiego, Jana Kowa­lew­skiego (złamał szyfry w okresie wojny polsko-bol­sze­wic­kiej) i Alana Turinga. Ukazuje także histo­rię legen­dar­nej lwow­skiej szkoły mate­ma­tycz­nej, sku­pio­nej wokół Stefana Banacha i Hugona Ste­in­hausa.

Wystawa akcen­tuje siłę współ­pracy mię­dzy­na­ro­do­wej. Polscy i bry­tyj­scy kryp­to­lo­dzy przy­czy­nili się do szyb­szego zakoń­cze­nia II wojny świa­to­wej. Jed­no­cze­śnie wymiana infor­ma­cji wywia­dow­czych roz­po­częła stra­te­giczne relacje wywia­dów Wiel­kiej Bry­ta­nii i Stanów Zjed­no­czo­nych, które następ­nie prze­ro­dziły się we współ­pracę znaną pod nazwą Five Eyes.

Ostat­nia część wystawy dotyczy powo­jen­nych osią­gnięć pol­skich mate­ma­ty­ków i kryp­to­lo­gów: Sta­ni­sława Ulama, który brał udział w pracach nad bombą wodo­rową i nad stwo­rze­niem pierw­szych kom­pu­te­rów, prof. Henryka Woź­nia­kow­skiego oraz prof. Alek­san­dra Mądrego, uwa­ża­nego za jednego z naj­wy­bit­niej­szych świa­to­wych infor­ma­ty­ków.

Na wysta­wie można również obej­rzeć egzem­plarz ory­gi­nal­nej, woj­sko­wej Enigmy wypo­ży­czony ze zbiorów Agencji Wywiadu.