Trzej kryp­to­lo­dzy na muralu przy stacji metra

Miesz­kańcy War­szawy zagło­so­wali na projekt „Murale metra – pociąg do sztuki”, którego reali­za­cja została sfi­nan­so­wana z budżetu par­ty­pa­cyj­nego. Artyści poma­lo­wali budynki wind na sta­cjach Imielin i Sto­kłosy ursy­now­skiego odcinka pierw­szej linii kolei pod­ziem­nej. Zostały one ozdo­bione podo­bi­znami kryp­to­lo­gów pra­cu­ją­cych nad zła­ma­niem kodu Enigmy oraz Marii Grze­go­rzew­skiej, rot­mi­strza Witolda Pilec­kiego i Juliana Ursyna Niem­ce­wi­cza.

Na stacji Sto­kłosy nama­lo­wani zostali Marian Rejew­ski, Jerzy Różycki i Henryk Zygal­ski, którzy pra­co­wali w Pyrach, na terenie dzi­siej­szego Ursy­nowa, gdzie znaj­do­wał się polski ośrodek dekryp­tażu i pra­co­wano nad zła­ma­niem szyfru nie­miec­kiej Enigmy.

Murale zostały wyko­nane tech­niką „low poly” - popu­larną w sztu­kach wizu­al­nych i użyt­ko­wych -  z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nych farb, odpor­nych na dzia­ła­nie warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Koszt reali­za­cji pro­jektu „Murale metra – pociąg do sztuki” wyniósł 50 tys. zł.