Noc Muzeów 2018

Wystawę „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“ obej­rzały setki miło­śni­ków nocnego zwie­dza­nia. Jak co roku, odwie­dza­jący Muzeum Oświaty w Byd­gosz­czy korzy­stali z symu­la­to­rów Enigmy, aby wcielić się w szy­fran­tów i pró­bo­wać zro­zu­mieć dzia­ła­nie nie­miec­kiej maszyny szy­fru­ją­cej, którą udało się pokonać polskim kryp­to­lo­gom. Wystawa, mul­ti­me­dialna pre­zen­ta­cja i symu­la­tory Enigmy wywo­ły­wały żywe reakcje i nie­rzadko emo­cjo­nalne dys­ku­sje..