Naj­lep­sza wystawa w ple­bi­scy­cie MHP

Ogło­szono wyniki 11. edycji ple­bi­scytu „Wyda­rze­nie Histo­ryczne Roku“. Za naj­lep­szą wystawę został uznany szy­fro­kon­te­ner „Pogromcy Enigmy“, którą zor­ga­ni­zo­wał Urząd Miasta Pozna­nia.

Konkurs jest orga­ni­zo­wany przez Muzeum Histo­rii Polski we współ­pracy z por­ta­lem histo​ria​.org​.pl. Celem ple­bi­scytu jest uho­no­ro­wa­nie orga­ni­za­to­rów, twórców oraz ini­cja­to­rów naj­cie­kaw­szych przed­się­wzięć histo­rycz­nych minio­nego roku pro­mu­ją­cych histo­rię i kulturę Polski w kraju i za granicą.

Ple­bi­scyt składa się z dwóch etapów. W I etapie osoby pry­watne i insty­tu­cje mają prawo do zgło­sze­nia wyda­rzeń za pomocą for­mu­la­rza inter­ne­to­wego. Następ­nie jury, złożone z przed­sta­wi­cieli orga­ni­za­to­rów oraz ludzi nauki i kultury, wybiera po pięć pro­jek­tów w każdej z kate­go­rii „Wystawa”, „Wyda­rze­nie” oraz „Edu­ka­cja i mul­ti­me­dia”. Osta­teczną decyzję, które pro­jekty wygrają, podej­mują w II etapie kon­kursu inter­nauci w drodze ogól­no­do­stęp­nego gło­so­wa­nia.
Autorem sta­tu­etek dla zwy­cięz­ców jest wybitny rzeź­biarz Maciej Zycho­wicz.