Sir Dermot Turing na WCC

Marian Rejew­ski, który złamał jako pierw­szy kod Enigmy, należał do naj­więk­szych umysłów XX wieku…“ - powie­dział bra­ta­nek słyn­nego angiel­skiego kryp­to­loga Alana Turinga. W Poznań­skim Centrum Super­kom­pu­te­rowo-Sie­cio­wym sir Dermot Turing wypo­wie­dział te słowa podczas wykładu „Czy Alan Turing widział Enigmę w Blet­chley Park?“ Jest on autorem bio­gra­fii Alana Turinga (Prof: Alan Turing Decoded), w której opisuje zma­ga­nia swojego wuja z nie­miecką maszyną szy­fru­jącą, a także innych publi­ka­cji o Enigmie i infor­ma­tyce (The Story of Com­pu­ting; X, Y and Z - the real story of how Enigma was broken).
Pre­le­gent mówił m.in. o roli, jaką ode­grali polscy kryp­to­lo­dzy w roz­szy­fro­wa­niu Enigmy jeszcze przed II wojną świa­tową. Przy­po­mniał o tym, że polski wywiad prze­ka­zał w 1939 r. wywia­dom Anglii i Francji dwie repliki Enigmy, plany kon­struk­cyjne oraz dia­gramy „bomby kryp­to­lo­gicz­nej”, zbu­do­wa­nej na pod­sta­wie opra­co­wa­nia teo­re­tycz­nego Mariana Rejew­skiego, komplet „płacht Zygal­skiego” oraz udo­stęp­nił wszyst­kie metody uła­twia­jące dekryp­taż.

Świa­towy Kongres Infor­ma­tyczny WCC jest orga­ni­zo­wany przez Mię­dzy­na­ro­dową Fede­ra­cję ds. Prze­twa­rza­nia Infor­ma­cji (IFIP), mię­dzy­na­ro­dową orga­ni­za­cję poza­rzą­dową utwo­rzoną w 1960 r. pod auspi­cjami UNESCO. Człon­kami IFIP są towa­rzy­stwa i aka­de­mie nauk z ponad 50 krajów.