Kolejny mural poświę­cony Maria­nowi Rejew­skiemu

Miasto dofi­nan­so­wało reali­za­cję kolej­nego muralu pro­mu­ją­cego Byd­goszcz, a wła­ści­wie byd­go­skiego boha­tera - Mariana Rejew­skiego. Praca została zre­ali­zo­wana w ramach pro­jektu „Weekend legend i tra­dy­cji byd­go­skich” przez fun­da­cję Fan­ta­zmat.
Na ścianie kamie­nicy przy ul. Garbary 27 pojawił się wize­ru­nek zna­ko­mi­tego mate­ma­tyka i kryp­to­loga. To drugi w Byd­gosz­czy mural zwią­zany z Maria­nem Rejew­skim. Pierw­szy powstał w centrum, na kamie­nicy przy ul. Gdań­skiej.