Służby spe­cjalne II Rze­czy­po­spo­li­tej

Wystawa „Służby spe­cjalne II Rze­czy­po­spo­li­tej (1918-1939). Blaski i cienie”, udo­stęp­niona dzięki uprzej­mo­ści Szefa Agencji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­nego oraz Cen­tral­nego Ośrodka Szko­le­nia ABW w Emowie przy­wo­łuje tajem­nice przed­wo­jen­nego wywiadu. Eks­po­zy­cja jest czynna w Domu Polonii w War­sza­wie w dniach 24 lutego – 23 marca 2017 r. Pre­zen­tuje mate­riały archi­walne ze zbiorów Agencji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­nego, Biblio­teki Naro­do­wej, Cen­tral­nego Archi­wum Woj­sko­wego, Insty­tutu Pamięci Naro­do­wej, Muzeum Wojska Pol­skiego, Naro­do­wego Archi­wum Cyfro­wego oraz Wyższej Szkoły Policji.

Otwar­ciu wystawy towa­rzy­szyło spo­tka­nie pt.: „Tajem­nice Pałacu Saskiego. Zła­ma­nie Szyfrów Enigmy” – poświę­cone suk­ce­sowi pol­skich kryp­to­lo­gów w grudniu 1932 r.

Katalog wystawy (PDF)