Inte­rak­tywna wystawa „Pogromcy Enigmy“ w Pozna­niu

Otwar­cie wystawy zapla­no­wano na 1 wrze­śnia 2016 roku. Spe­cjalny boks z eks­po­zy­cją stanął przed Centrum Kultury Zamek, tuż obok Pomnika Kryp­to­lo­gów. Skła­dają się na nią plansze z infor­ma­cjami o kryp­to­lo­gii, maszy­nie szy­fru­ją­cej Enigma oraz zwią­zane z pracą Rejew­skiego, Zygal­skiego i Różyc­kiego. Dostępne też są sta­no­wi­ska kom­pu­te­rowe z grami i łami­głów­kami dla dzieci i doro­słych, opra­co­wa­nymi spe­cjal­nie dla tej eks­po­zy­cji. Zwie­dza­jący poznają pod­sta­wowe infor­ma­cje na temat kryp­to­lo­gii, a także spró­bują szy­fro­wać, odszy­fro­wy­wać i łamać proste szy­fro­gramy. „Szy­fro­kon­te­ner“ jest mobilny i odwie­dza główne miejsca Pozna­nia, gdzie prze­by­wają miesz­kańcy i turyści. Będzie też podró­żo­wał po innych mia­stach.

Więcej infor­ma­cji oraz rezer­wa­cja grup na stronie enig​ma​cen​trum​.pl.

Żródło: poznan​.pl