REJ-MAT-TUR

Tury­­styczno-edu­­ka­­cyjną wędrówkę śladami sław­nego kryp­to­loga pod hasłem „REJ-MAT-TUR” zor­ga­ni­zo­wała Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­gosz­czy we współ­pracy z Klubem Tury­styki Pieszej „Wędrow­nik”…

_ REJ-MAT-TUR