Wystawa „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“ w Urzę­dzie Miasta w Byd­gosz­czy

22.10.2012 r. w sali sesyj­nej Urzędu Miasta Byd­gosz­czy odbyła się uro­czy­stość otwar­cia wystawy przy­go­to­wa­nej przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana…

_ Wystawa „Marian Rejew­ski - byd­gosz­cza­nin, mate­ma­tyk, kryp­to­log“ w Urzę­dzie Miasta w Byd­gosz­czy